ลำดับที่

 

รายการ

 

ราคา/หน่วย

รวมจำนวนเงิน

 

หมายเหตุ

บาท

ส.ต.

บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์พร้อมระบบ

๑.๑ ค่าเช่าโฮสต์ พื้นที่ ๔๐ GB DATA

๑.๒ ค่าโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์.ac.th)

 

๕๐๐

๘๐๐

 

๔๐๐

๘๐๐

 

-

-

 

๑ ปี

๑ ปี

ค่าออกแบบเว็บไซต์

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

-

ครั้งเดียวตลอดอายุการใช้งาน

ค่าดูแลเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ต่างๆตลอดเวลาและสำรองข้อมูลตลอดเวลาทำการ

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

-

๑ ปี

                                                       รวม

๑๙,๓๐๐

-

(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ:ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0889616920 คุณอำนาจ